目擊 mục kích
♦ Tự mắt trông thấy. ◇Từ Trì : Hữu ta hiếu sự chi đồ, thân nhãn mục kích tha bị cường lạp thượng xa , (Mẫu đan , Tam).
♦ Liếc qua. ◇Hậu Hán Thư : Tử Trương đãn mục kích nhi dĩ. (Chất) Uẩn tức khởi, tương khách già cừu nhân, thủ kì đầu dĩ thị Tử Trương . , , (Chất Uẩn truyện ).