目的 mục đích
♦ Mục tiêu, điều mình nhắm đạt tới. ◎Như: nhân sanh dĩ phục vụ vi mục đích .