眉山 mi sơn
♦ Người xưa thường vẽ mày xanh, nhìn giống như màu núi xanh ở xa, nên gọi là mi sơn .
♦ Tên huyện ở Tứ Xuyên.