真修 chân tu
♦ Tinh thành tu trì. ◇Trần Nhữ Nguyên : Nhưng tại kinh sư kí trụ, hoàn kì tịnh độ chân tu , (Kim liên kí , Chứng quả ).