真君 chân quân
♦ Chủ tể. ◇Tô Thức : Thiên vi chân quân, địa vi chân tể, Ngũ Nhạc giả, tam công chi tượng dã , , , (Cáo Ngũ Nhạc văn ).
♦ Tiếng đạo gia tôn xưng đối với bậc thần tiên. ◎Như: Thuần Dương chân quân .