真性 chân tính
♦ Bổn tính tự nhiên.
♦ Hồn vía. ◇Hồng Lâu Mộng : Chân tính bất tri na khứ liễu (Ngũ thập lục hồi) Hồn vía không biết đi đâu rồi.