真珠 chân châu
♦ Ngọc trai. § Cũng như trân châu .
♦ Rèm ngọc.