真理 chân lí
♦ Đạo lí chân thật không biến đổi. Phật giáo đồ thường dùng để chỉ Phật pháp. ◇Phương Can : Văn tăng thuyết chân lí, Phiền não tự nhiên khinh , (Du Trúc Lâm tự ).
♦ Danh từ triết học: Chỉ phản ánh chính xác của sự vật khách quan cũng như những quy luật của chúng tại ý thức người ta.