真皮 chân bì
♦ Lớp da ở trong biểu bì. § Cũng gọi là hạ bì .