真經 chân kinh
♦ Kinh sách của đạo gia. § Đường Huyền Tông gọi các trứ tác của Trang Tử , Liệt Tử Canh Tang Tử chân kinh .