真言宗 chân ngôn tông
♦ Một tông phái Phật giáo, từ thế kỉ thứ bảy, lưu hành ở Trung Quốc (đời Đường), Tây Tạng, Nhật Bổn, v.v. § Còn gọi là Bí mật giáo , Mật giáo , Kim cương thừa .