真諦 chân đế
♦ Thuật ngữ Phật Giáo: Chân lí tuyệt đối. § Còn gọi là đệ nhất nghĩa đế , cùng với thế tục đế gọi chung là nhị đế .
♦ Phiếm chỉ ý nghĩa chân thật tuyệt đối hoặc đạo lí.
♦ Chân Ðế (499-569), cao tăng người Ấn Ðộ, chuyên dịch kinh Phật ra tiếng Hán.