眾口一詞 chúng khẩu nhất từ
♦ Đông người nhưng một lời, có cùng quan điểm hoặc ý kiến.