眾口鑠金 chúng khẩu thước kim
♦ Đông miệng người làm chảy được kim khí. Tỉ dụ ảnh hưởng của dư luận rất lớn.