眾心成城 chúng tâm thành thành
♦ Nhiều người đồng lòng tạo nên lực lượng vững chắc như tường thành. Tỉ dụ sức mạnh của sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực. ◇Quốc ngữ : Cố ngạn viết: Chúng tâm thành thành, chúng khẩu thước kim : , (Chu ngữ hạ ).