眾民 chúng dân
♦ Mọi người trong nước. ◇Mạnh Tử : Quảng thổ chúng dân, quân tử dục chi, sở lạc bất tồn yên , , (Tận tâm thượng ) Đất rộng người đông, đó là điều người quân tử ham muốn, nhưng chưa phải là niềm vui của người quân tử.