眾論 chúng luận
♦ Lời bàn bạc của dân chúng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Vĩnh Lạc thái hậu bạo băng, chúng luận hoặc yên , (Đệ tứ hồi).