矜大 căng đại
♦ Kiêu căng tự tôn. ☆Tương tự: căng khoa . ◇Tần Quan : Công thành sự tất, tự thị khuyết nhiên, vô căng đại chi sắc , , (Tướng súy ).