矜恃 căng thị
♦ Kiêu căng tự phụ. ◇Tam quốc chí : Chư tướng quân hoặc thị Tôn Sách thì cựu tướng, hoặc công thất quý thích, các tự căng thị, bất tương thính tòng , , , (Lục Tốn truyện ).