矜貴 căng quý
♦ Khoe khoang, tự cho mình là tôn quý. ◇Tùy Thư : Thì Dương Tố thị tài căng quý, khinh vũ triều thần , (Quyển tứ thập cửu , Ngưu Hoằng truyện ).
♦ Cao quý. ◇Hòa Bang Ngạch : Ngã gia tiểu nương tử xuất thân căng quý, môn mi Vương, Tạ, giáp đệ Kim, Trương , , (Dạ đàm tùy lục , Lâu phương hoa ). § Vương, Tạ, Kim, Trương đều là những thế gia vọng tộc.
♦ Trân quý. ◇Hồng Lâu Mộng : Duy hữu bạch thạch hoa lan vi trước nhất khỏa thanh thảo, diệp đầu thượng lược hữu hồng sắc, đãn bất tri thị hà danh thảo, giá dạng căng quý? , , , (Đệ nhất nhất lục hồi) Chỉ có một cái bờ rào hoa bằng đá trắng bao quanh một cây xanh, đầu lá hơi đỏ. Không biết là cây gì mà quý hóa như thế?