碑文 bi văn
♦ Văn tự khắc trên bia. § Cũng gọi là bi chí .
♦ Tên một thể văn.