碧漢 bích hán
♦ Tức là Ngân hà .
♦ Tên gọi gom hai sông Bích Thiên Hà Hán .
♦ Cũng chỉ thiên không .