確認 xác nhận
♦ Minh xác thừa nhận. ◇Tiểu thuyết tuyển khan : Đương tha đệ nhất thứ giá dạng xác nhận thì, tha kiểm hồng liễu , (1981 niên đệ 11 kì 198111).