祕書 bí thư
♦ Văn kiện thư tịch cơ yếu bí mật: chỉ các sách tàng trữ trong cung cấm.
♦ Văn kiện thư tịch cơ yếu bí mật: chỉ các sách thuộc loại sấm vĩ đồ lục. § Xem thêm: vĩ thư .
♦ Văn kiện thư tịch cơ yếu bí mật: chỉ các sách vở văn thư cơ yếu của triều đình.
♦ Tên chức quan ngày xưa, còn gọi là quan chưởng quản đồ thư.
♦ Thư kí. § Chức vụ lo liệu về văn thư giấy tờ.