祕籍 bí tịch
♦ Sách vở thư tịch hiếm quý. ◇Tân Đường Thư : Bác học cường kí, đa kì thiên bí tịch , (Đoạn Thành Thức truyện ).