禁令 cấm lệnh
♦ Lệnh của triều đình hoặc chính phủ, không cho phép dân chúng làm một việc gì.