禁兵 cấm binh
♦ Vũ khí trong cung dành cho vua sử dụng.
♦ Tức là cấm quân , còn gọi là cấm vệ quân , chỉ quân đội phòng vệ thủ đô hoặc cung đình.