禁城 cấm thành
♦ Cung thành. ◇Trần Vũ : Cửu trùng môn tỏa cấm thành thu, Nguyệt quá nam cung tiệm ánh lâu , (Trường An ngọa bệnh thu dạ ngôn hoài ).