禁軍 cấm quân
♦ Chỉ quân đội phòng vệ thủ đô hoặc cung đình (ngày xưa). ☆Tương tự: cấm binh .