禮物 lễ vật
♦ Lễ: điển lễ (phép tắc lễ nghi), vật: văn vật (chế độ lễ nhạc). ◇Thư Kinh : Thống thừa tiên vương, tu kì lễ vật , (Vi tử chi mệnh ).
♦ Quà tặng. ◎Như: sanh nhật lễ vật quà sinh nhật.