禽言 cầm ngôn
♦ Chỉ chung tiếng kêu của chim chóc. ◇Tống Chi Vấn : Viên khiếu hữu thì đáp, Cầm ngôn thường tự hô , (Yết Vũ miếu ).
♦ Một thể thơ do Mai Nghiêu Thần đời Tống sáng chế, gọi tên theo tiếng kêu của chim chóc, sau dùng danh tự gợi ý liên tưởng, diễn tả tình cảm.