稟白 bẩm bạch
♦ Thưa rõ sự việc, bậc dưới trình báo với bậc trên. § Cũng nói là bẩm báo .