種植 chủng thực
♦ Trồng trọt vun bón. ◇Tào Thực : Tích giả Thần Nông thị thủy thường bách thảo, giáo dân chủng thực , (Tạ điền luận ).
♦ Tích lũy công đức.