穀雨 cốc vũ
♦ Tên một tiết khí trong 24 tiết, ngày 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch. ◇Dật Chu thư : Xuân tam nguyệt trung khí: vũ thủy, xuân phân, cốc vũ : , , (Chu nguyệt ).