窮通 cùng thông
♦ Cùng khốn và hiển đạt. ◇Ngụy thư : Bất vị cùng thông cải tiết (Thôi Hạo truyện ) Không vì cùng khốn hoặc hiển đạt mà thay đổi tiết tháo của mình.