競爭 cạnh tranh
♦ Vì một mục đích nào đó, tranh đua với nhau. ◎Như: cạnh tranh thị trường .