競病 cạnh bệnh
♦ Cạnh bệnh là hai chữ khó gieo vần. Chỉ sự dùng vần hiểm hóc. § Xem điển cố: thời Nam Triều Lương, Tào Cảnh Tông đánh thắng quân Ngụy trở về, làm ngay được bài thơ dùng hai vần này: Khứ thì nhi nữ bi, Quy lai già cổ cạnh, Tá vấn hành lộ nhân, Hà như Hoắc Khứ Bệnh , , , .