競走 cạnh tẩu
♦ Tranh nhau chạy trước. ◇Trang Tử : Thị cùng hưởng dĩ thanh, hình dữ ảnh cạnh tẩu dã , (Thiên hạ ) Thế tức là lấy tiếng mà xét vang, hình chạy đua với bóng.
♦ Môn thể dục chạy thi.