筆名 bút danh
♦ Tên riêng, dùng khi viết văn viết báo.