筆據 bút cứ
♦ Chữ tự tay viết dùng làm bằng. ◇Lão tàn du kí : Tựu bả nhất bách ngân tử giao cấp nhĩ, tồn cá thỏa đương phô tử lí, tả cá bút cứ cấp ngã , , (Đệ thập cửu hồi).