箴言 châm ngôn
♦ Lời khuyên răn. ◇Vương Tây Ngạn 西: "Hữu nghị thị nhân sanh tối khả quý đích sự." Ngã bối tụng nhất cá La Mã đại triết nhân đích châm ngôn . (Cổ ốc ).