簿書 bộ thư
♦ Sổ sách ghi chép tài vật xuất nạp. ◇Tô Thức : Phương tương khu khu ư bộ thư mễ diêm chi gian, Lục lục ư trần ai chủy sở chi địa 簿, (Tạ thu phú thí quan khải ).
♦ Sổ sách văn thư ở sở quan. ◇Lí Thân : Hưu án bộ thư trừng hiệt lại, Vị tề phong tục muội lương thần 簿, (Túc Việt Châu Thiên Vương tự 宿).