紙上空談 chỉ thượng không đàm
♦ Bàn luận không thật tế.