紙上談兵 chỉ thượng đàm binh
♦ Bàn binh pháp trên mặt giấy, chỉ giỏi bàn luận quân sự trên lí thuyết. § Thời Chiến quốc, Triệu Quát giỏi đàm luận binh pháp, không biết biến thông, chỉ trong một trận ở Trường Bình đại bại, Triệu quân bị giết bốn mươi vạn người (Sử Kí, Quyển bát thập nhất, Liêm Pha Lạn Tương Như truyện). Sau chỉ thượng đàm binh dùng tỉ dụ việc nghị luận không hợp thật tế. ☆Tương tự: không ngôn vô bổ .