終世 chung thế
♦ Suốt đời, một đời. ◇Tả truyện : Vi ki chung thế, khả vị vô dân , (Chiêu Công thập tam niên ) Làm lữ khách suốt đời, có thể gọi là không có dân.