終制 chung chế
♦ Lễ để tang ba năm sau khi cha mẹ qua đời.
♦ Người khi còn sống dặn dò lại về thể thức tang lễ của mình mong muốn sau này lúc chết đi. ◇Tấn Thư : Dự tác chung chế, ư Thú Sương san vi thổ táng, bất phần bất thụ , , (Tuyên đế kỉ ) Dự định tang chế, làm thổ táng ở núi Thú Sương, không dựng mộ không trồng cây.