終局 chung cục
♦ Kết cục. ◇Thôi Đồ : Mạc khán kì chung cục, Khê phong vãn đãi quy , (Tiều giả ).
♦ Sau cùng, rốt cuộc.