結果 kết quả
♦ Cây ra trái.
♦ Sau cùng, kết cuộc. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ môn tự vi đô hữu liễu kết quả liễu, tương lai đô thị tố di nương đích , (Đệ tứ thập lục hồi) Chúng mày tưởng rằng rốt cuộc sẽ tốt cả đấy, sẽ làm dì hai cả đấy.
♦ Giết chết. ◇Thủy hử truyện : Nhược hoàn bất khẳng thì, hà bất kết quả liễu na tư? , (Đệ lục hồi) Nếu chúng chống cự, sao không cho chúng nó (một nhát dao) rồi đời.