綱維 cương duy
♦ Tỉ dụ pháp độ, kỉ cương. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Phương kim Hán thất lăng trì, cương duy thỉ tuyệt , (Đệ nhị thập nhị hồi) Nay nhà Hán suy đồi, kỉ cương trễ nải.
♦ Giữ gìn, hộ trì. ◇Tam quốc chí : Hựu thâm trần nghi tốc triệu thái úy Tư Mã Tuyên Vương, dĩ cương duy hoàng thất , (Ngụy chí , Lưu Phóng truyện ).
♦ Cương lĩnh. ◇Chu Hi : Sở dĩ đề khiết cương duy, khai thị uẩn áo, vị hữu nhược thị kì minh thả tận giả dã , , (Trung Dong chương cú tự ).
♦ Nhà sư trông coi các việc trong chùa. ◇Đoạn Thành Thức : Đồng Tử tự hữu trúc nhất khỏa, tài trường sổ xích, tương truyền kì tự cương duy, mỗi nhật báo trúc bình an , , , (Dậu dương tạp trở tục tập , Chi thực ).