綱舉目張 cương cử mục trương
♦ Giềng lưới cất lên thì các mắt lưới cũng mở ra. § Khi đã nắm được cơ sở chủ yếu thì mọi việc phụ thuộc sẽ thành tựu. Cũng tỉ dụ điều lí phân minh. ◇Trịnh Huyền : Cử nhất cương nhi vạn mục trương, giải nhất quyển nhi chúng thiên minh , (Thi phổ , Tự ).